09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

دانلود نرم افزارهای کاربری ویپ

winscpWinSCP


دریافت نسخه ویندوزی

می توانید برای دسترسی به راهنمای کار با نرم افزار به لینک آموزش مراجعه کنید

puttyPuTTY


دریافت نسخه ویندوزی

می توانید برای دسترسی به راهنمای کار با نرم افزار به لینک آموزش مراجعه کنید

teamviewerTeamViewer


دریافت نسخه ویندوزی

می توانید برای دسترسی به راهنمای کار با نرم افزار به لینک آموزش مراجعه کنید

zoiperZoiper


دریافت نسخه ویندوزی

دریافت نسخه لینوکس

دریافت نسخه مک

دریافت نسخه اندروید

دریافت نسخه ویندوز موبایل

می توانید برای دسترسی به راهنمای کار با نرم افزار به لینک آموزش مراجعه کنید

3CX۳CX


دریافت نسخه ویندوزی

دریافت نسخه لینوکس

دریافت نسخه مک

دریافت نسخه اندروید

دریافت نسخه ویندوز موبایل

می توانید برای دسترسی به راهنمای کار با نرم افزار به لینک آموزش مراجعه کنید