09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

گوشی های تلفن

گوشی های تلفن

گوشی های تلفن تحت شبکه یا همان IP Phone بسته به انواع پروتکل های موجود در دنیای ویپ و بسته به پشتیبانی IP Phoneاز این پروتکل ها قیمیت های متفاوتی دارند. از انواع IP Phone میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • گوشی هایی که تنها از یکی از پروتکل ها پشتیبانی میکند.
    این IP Phone ها تنها از یکی از پروتکل ها مانند SIP یا ZAP و یا هر پروتکل دیگری از این دسته پشتیبانی میکنند.
  • گوشی هایی که از یک پروتکل پشتیبانی میکنند اما نوع پروتکل قابل تغییر است.
    این گوشی ها در آن واحد تنها از یک پروتکل پشتیبانی کرده و در صورت نیاز به ست کردن داخلی از نوع دیگر Frame Workگوشی قابل تغییر است.
  • گوشی هایی که در آن واحد توانایی پشتیبانی از چند پروتکل را دارد.

ClientWordPress CompanyTaskWebsite development & SEOExecutives:Richard Brown, Anna Green, John WhiteView Project

52
گوشی های تلفن