09358697575
مشهد - وکیل آباد - صیاد شیرازی

آرشیو برچسب ها: ترتیب تماس در صف

انتقال تماس به صف
انتقال تماس های ورودی به صف در الستیکس ۲

همانطور دوستان عزبز اطلاع دارن ring strategy در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار میگیرد

اول بخشی که هدف ما انتقال یا divert کردن تماسها میباشد که در قسمت اول این مقاله به صورت کامل توضیح دادم

اما قسمت دوم در مبحث صف ها (queue) میباشد که به صورت مجزا در این قسمت توضیح خواهم داد

Ringall :

در این مورد همه ی شمارهایی(داخلیها) که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ میخورند و هنگامی که یکی از شمارها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج میشوند و اگر یک شماره ای در دسترس نبود بقیه شمارها زنگ میخورند

Leastrecent :

شمارهایی(داخلیها) که در لیست قرار داده ایم هر کدام که تماس کمتری اخیرا داشته ابتدا تماس با ان شماره برقرار میشود در صورت عدم جواب بفیه داخلیها زنگ میخورند با توجه به تعداد تماسی که اخیرا داشته اند

Fewestcalls :

این حالت تقریبا شبیه حالت قبل میباشد اما برای تشخیص تعداد تماسهای برقرار شده کل بازه زمانی ممکن را در نظر میگیرد و مثل حالت قبل مخصوص زمان اخیر (کوتاه ) نمی باشد

Random :

در این حالت تماسها برقرا شده به صورت بی نظم یا random برقرار شده و از قانون خاصی پیروی نمیکنند

Rrmemory :

این حالت از قانون round robin استفاده میکند یعنی همون چرخش تماسها به عبارت دیگر اگر در لیست من به ترتیب داخلیهای ۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰ قرار داده باشم ابتدا تماس با ۱۰۰ برقرار میشود سپس با ۲۰۰ و در نهایت با ۳۰۰ و حالت بعدی شماره ۱۰۰ یعنی به صورت یک حلقه به حالت اول بر میگردد و در این حالت اگر در لیست یکی از داخلیها تماس برای ان برقرار شد مثلا ۲۰۰ برای تماس بعدی به داخلی ۳۰۰ تماس وصل میشود یعنی همان چرخش تماسها

Linear :

این حالت تقریبا شبیه به حالت قبل است با این تفاوت به جای حلقه ای و چرخشی بودن تماسهای وارد شده به صورت خطی میباشد به عبارت دیگر در حالت قبل تماسها به صورت چرخشی وصل میشدن اما در این حالت تماسهای بعدی هر بارکه میخواهند وصل شوند اول به ابتدا ی صف رجوع میکنند و اگر در دسترس نبود به داخلی بعدی تماس برقرار میشود
خوب نتیجه میگیرم در این مثال که نفر اول صف ۱۰۰ میباشد از بقیه دیگر داخلیها بیشتر تماس با ان برقرار میشود

Wrandom :

در این حالت اگر در لیست دقت کرده باشید هنگامی که با گزینه extension quick pick دا خلی ما اضافه میکنیم یک مقداری به صورت زیر به داخلی اضافه میشود مثلا من داخلی ۱۰۰ رو اگر اضلفه کنم به صورت زیر در میاد
۱۰۰,۰
مشاهده میکنید به صورت خودکار عدد ۰ را به انتهای ان اضافه کرد . در واقع این صفر همان وزن اون داخلی میباشد
ما میتوانیم این عدد صفر را به صورت دلخواه عوض کنیم
در این رینگ استرتژیک تماسها ابتدا به داخلی برقرار میشود که وزن کمتری دارد یعنی اولویت برقراری تماسها با کم بودن همون عددی ایست که در جلوی داخلی ما( که در اینجا صفر میباشد) اضافه شده است

ادامه مطلب
انتقال تماس به صف
انتقال تماس های ورودی به صف در الستیکس ۱

Ring strategy را به چندین بخش تقسیم میکنند و هدف ان این میباشد داخلیها یا لیستی از شمارهایی که ما در نظر گرفته ایم چگونه زنگ بخورند در زیر به توضیح هر کدام میپردازیم

Ringallv2 : در این مورد همه ی شمارهایی(داخلیهایی) که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ میخورند و هنگامی که یکی از شمارها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج میشوند و اگر یک شماره ای در دسترس نبود بقیه شمارها زنگ میخورند و هنگامی که شماره ای که درابتدای لیست از حالت مشغول بودن خارج میشود بلافاصله با ور داشتن گوشی میتواند با تماس گیرنده صحبت کند به شرط اینکه شمارهای بعدی در لیست جواب تماس را نداده باشند همانند شکل زیر

*

2222

*

ایتدا هر دو داخلی(۱۰۰-۲۰۰) با هم زنگ میخورند هر کی دردسترس بود بر میدارد

Ringall :در این مورد همه ی شمارهایی(داخلیها) که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ میخورند و هنگامی که یکی از شمارها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج میشوند و اگر یک شماره ای در دسترس نبود بقیه شمارها زنگ میخورند

Ringall-prim : یعنی اگر شماره ای در دسترس نبود یا مشغول بقیه هم زنگ نخورند در غیر این صورت همانند ringall با تماسها برخورد میشود

Hunt : در این مورد با توجه به ترتیی که در لیست قرار دارد شروع به زنگ خوردن میکند بعنوان مثال اگر اولین شماره لیست در دسترس نبود به دومی میرود ودر همین زمان شماره اولی دیگر زنگ نمیخورد این کار تا اخرین شماره ادامه پیدا میکند تا یه شماره تماس را پاسخ دهد

Hunt-prim : یعنی اگر اولین شماره در دسترس نبود بقیه هم زنگ نمیخورد وگرنه همانند حالت hunt برخورد میشود

Memoryhunt : شبیه حالت hunt میشود با این تفاوت که اگر اولین شماره جواب نداد به دومی میرود در این همین زمان شماره اولی اگر اماده باشد دوباره شماره اولی زنگ میخورد .اگر کسی جواب ندهد همینجور به شمارهای دیگه میرود تا یکی پاسخ دهد. برای اینکه شمارهای قبلی زنگ نخورند گوشی مربوطه را دوبار قطع میکنیم(یعنی یک بار کلید قرمز میزنیم تماس قطع میشود ولی دوباره تماسها وصل میشود یک بار دیگه کلید قرمز فشار میدهیم تا دیگه زنگ نخورد) و شمارهای بعدی زنگ بخورند

Memoryhunt-prim : اگر شماره اول در دسترس نبود بقیه شمارها هم زنگ نمیخورد در غیر اینصورت مشابه به حالت memoryhunt با ان تماس رفتار میشود

Firstavilable : اولین شماره ای که در لیست در دسترس بود را میگیرد و در اینجا ترتیب شمارها بسیار مهم است یعنی ابتدا وضیعت شماره اولی بررسی میکند اگر در دسترس نبود شماره ی بعدی زنگ میخورد و اگر انتظار تماس (call waiting) برای شماره ای فعال باشد در دسترس تلقی میشود هر چند در حال مکالمه باشد

Firstnotonphone : اولین شماره ای که در لیست بطور کامل در دسترس باشد زنگ میخورد در این حالت تنظیمات مربوط به انتظار (call waiting) مد نظر قرار نمیگیرد.

ادامه مطلب